ĐƯỜNG DÂY NÓNG  0938 81 9636 

Xúc tiến đầu tư

Phát triển hợp tác đa phương, hợp tác quốc tế với các tổ chức thương mai, với các tổ chức đầu tư, các cá nhân có tài chính, nhằm gia tăng cơ hội cho hệ sinh thái các doanh nghiệp thịnh vượng...

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ